STNB2023(36th edition)

Arbres valoratius sobre cossos valorats

Presenters

Enric Nart

Abstract

Fixada una valoració v sobre un cos K, es descriu l'arbre que formen totes les extensions de v al cos K(x) de funcions racionals.

Files

No files available for download

Account
Languages: