STNB2023(36th edition)

Monogeneïtat de cossos cúbics mitjançant corbes el•líptiques

Presenters

Francesc Pedret

Abstract

Determinar si un cos de nombres cúbic és monògen és equivalent a resoldre l'equació $|I(X,Y)| = 1$, on $I(X, Y)$ és la forma índex del cos. A aquesta equació li podem associar una corba de gènere 1 donada per $I(X, Y) = Z^3$. Analitzarem les Jacobianes d'aquestes corbes per a determinar alguns resultats sobre la monogeneïtat de certes extensions cúbiques.

Files

No files available for download

Account
Languages: